Klik hier om ons volledige privacybeleid te downloaden en te lezen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke klant die één of meerdere van onze producten of diensten heeft gekocht, de gebruikers van de apps die we aanbieden, iedereen die zich heeft aangemeld om marketingmateriaal van ons te ontvangen, iedereen die deelneemt aan onze promoties /wedstrijden, iedereen die zich aanmeldt om één ​​van onze evenementen bij te wonen of die op sociale media met ons communiceert, behalve voor zover de reden dat u met ons communiceert al wordt gedekt door één van onze andere privacyverklaring(en).

 

 1. WAT ZIJN ONZE BASISSEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We zullen uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken als de wet ons dat toestaat. Dit betekent dat we één of meer wettelijke redenen moeten hebben om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. De meeste hiervan zijn vanzelfsprekend. De meest voorkomende wettelijke redenen die van toepassing zijn op het gebruik van uw persoonlijke gegevens, worden hieronder uiteengezet:

 • Als we het contract moeten uitvoeren dat we met u zijn aangegaan, of om stappen te ondernemen om het contract aan te gaan.
 • Als we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is, bijvoorbeeld het naleven van wetten met betrekking tot de verkoop van producten aan consumenten, of het naleven van wetten inzake gegevensbescherming.
 • Als het nodig is voor legitieme belangen die door ons of een derde worden nagestreefd en uw belangen en fundamentele rechten niet voorgaan op deze belangen. Hieronder geven we verdere uitleg over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, samen met meer details over onze legitieme belangen.
 • Als u uw toestemming heeft gegeven. Over het algemeen hebben we uw toestemming niet nodig voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, maar we hebben uw toestemming wel nodig om onze producten en diensten rechtstreeks aan u op de markt te brengen via elektronische communicatiekanalen zoals e-mail of sms/mms. Wanneer we gevoelige persoonlijke informatie over u verwerken (bijvoorbeeld persoonlijke informatie die raciale of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen of gegevens over uw gezondheid onthult), moeten we ook over één of meer van de volgende wettelijke redenen beschikken voor het gebruik van uw persoonlijke informatie.
 • Als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen.
 • Als de informatie noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen en om onze wettelijke rechten en plichten uit te oefenen. Zo moeten we bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid verwerken om onze app op u af te stemmen en zo te zorgen voor een veilige work-out. We moeten ook zeker zijn dat het voor u veilig is om deel te nemen aan onze evenementen of promoties of, indien nodig, de nodige aanpassingen voor u uitvoeren om onze gebouwen te bezoeken.
 • Als we uw essentiële belangen (of de vitale belangen van iemand anders) moeten beschermen.
 • Als u de persoonlijke informatie al openbaar heeft gemaakt.
 • Bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, ongeacht of deze vorderingen tegen ons of door ons zijn.
 • Als het noodzakelijk is in het algemeen belang. In sommige gevallen kan meer dan één wettelijke reden van toepassing zijn voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

 1. MARKETINGVOORKEUREN WIJZIGEN

U hebt het recht om op elk moment af te zien van het ontvangen van onze marketingcommunicatie door:

 • Het aanpassen van uw voorkeuren op onze website.
 • Ons te laten weten dat u uw marketingvoorkeuren wilt wijzigen door contact op te nemen met onze klantendienst via sup-support@bluefintrading.co.uk
 • Gebruik te maken van de eenvoudige “unsubscribe”-link in e-mails of ander elektronisch marketingmateriaal dat we u sturen.
 • Contact met ons op te nemen via e-mail op sup-support@bluefintrading.co.uk of per post naar Bluefin Trading, Hebden Bridge, West Yorkshire, HX7 8TG. Dit heeft geen invloed op serviceberichten zoals order-updates en andere niet-marketingcommunicatie. Het heeft ook geen invloed op advertenties die op onze website, andere websites of onze apps kunnen verschijnen. Zie het onderstaande gedeelte getiteld ‘Geautomatiseerde besluitvorming’ voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken voor uw advertenties.

 

 1. WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Door uw relatie of uw interacties met ons, kunnen we een breed gamma aan persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken. Daaronder valt:

 • Persoonlijke contactgegevens zoals naam, titel, adres (inclusief factuuradres en afleveradres), e-mailadres en telefoonnummer(s).
 • Informatie over uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, titel en de naam van een ontvanger.
 • Gegevens over of verband houdend met producten of diensten die u bij ons heeft besteld.
 • Toestelgegevens waarop u onze apps of website gebruikt, dat kan gaan over informatie over het toestel dat u gebruikt en het unieke toestel-ID, bijvoorbeeld het IMEI-nummer van uw toestel, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface of de smartphone die door het toestel wordt gebruikt, mobiele netwerkinformatie, het besturingssysteem van uw smartphone, het type browser dat u gebruikt, de tijdzone, het IP-adres, type toestel, gebruikersnamen en accountgegevens, locatiegegevens die uw huidige locatie kunnen bevatten, bekendgemaakt door uw eigen software. We gebruiken echter geen aparte software voor het volgen van uw locatie.
 • Profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam, aankoopgeschiedenis, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties, en eventuele gevolgtrekkingen uit persoonlijke gegevens om een profiel over u te maken dat uw voorkeuren, kenmerken, aanleg, gedrag, attitudes, capaciteiten en aanleg weergeeft.
 • Gegevens die informatie bevatten die op uw toestel is opgeslagen, inclusief inloggegevens, video’s, foto’s en audio-opnames of andere digitale inhoud, check-ins of uw work-out gegevens die u invoert en uploadt, uw social media-profielen, berichten en informatie over uw volgers waarin u ons tagt.
 • Betaalgegevens, betaalkaartgegevens, bankrekeninggegevens, financiële transacties en terugbetalingen.
 • Alle algemene voorwaarden met betrekking tot uw relatie met ons.
 • Alle communicatie tussen ons en u.
 • Uw social media-profielen, berichten op social media, informatie over uw volgers op social media, informatie over door u aanbevolen producten/diensten en andere aspecten van uw activiteiten op social media.
 • Openbaar beschikbare persoonlijke informatie, inclusief informatie die u via een openbaar platform, online of op social media hebt gedeeld.
 • Details van uw sportieve of atletische prestaties en activiteiten, en gerelateerde plannen en vorderingen als u ons daarover vertelt.
 • Persoonlijke geschiedenis en informatie, waaronder hobby’s, interesses en voorkeuren.
 • Reacties en resultaten van enquêtes.
 • Informatie inzake fraudepreventie die details kan bevatten van andere transacties waarbij u betrokken bent geweest.
 • Aanvragen om deel te nemen aan wedstrijden, promoties of evenementen, deelname aan evenementen en promoties en eventuele resultaten of andere gerelateerde persoonlijke informatie.
 • Hoe u onze website gebruikt terwijl we informatie verzamelen over de pagina’s die u bekijkt en hoe u ze gebruikt, gebruikersnamen, accountgegevens en wachtwoorden, toegangs- en vertrekgegevens wanneer u onze website bekijkt of verlaat, details van producten, evenementen en materialen die interessant voor u kunnen zijn, online abonnementsinformatie, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze updates, blogs of ander materiaal, browsergerelateerde informatie, cookies die door onze website op uw toestel worden geplaatst (zie  ons afzonderlijke cookiebeleid op https://bluefinsupboards.com/nl/bluefin/cookies/)
 • Uw gebruik van de IT-systemen die we ter beschikking stellen aan bezoekers van ons bedrijf, zoals internetfaciliteiten voor bezoekers.
 • IP-adresinformatie waarmee we uw gebruik van onze website kunnen volgen.
 • Details van eventuele vragen, klachten, claims en zaken waarbij zowel u als ons betrokken zijn, inclusief alle gerelateerde communicatie.

 

Alle andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt. We kunnen in sommige gevallen ook meer gevoelige persoonsgegevens verzamelen en verwerken, waaronder:

 • Informatie over uw gezondheid, inclusief eventuele medische toestand, gezondheids- en ziektedossiers, ook als u ons informeert over een slechte gezondheid, verwonding of handicap.
 • In sommige gevallen informatie voor het opvolgen van gelijke kansen, waaronder informatie over uw etnische afkomst, seksuele geaardheid, gezondheid en religie of levensovertuiging. Dit is meestal enkel indien het relevant is voor evenementen, promoties, campagnes of andere activiteiten waarbij u mogelijk betrokken bent. Als u ons gegevens verstrekt van andere personen, bijvoorbeeld wanneer u een cadeau bestelt en dit laat afleveren op het adres van een vriend, hebben deze personen het recht om te weten welke persoonlijke informatie we over hen bewaren, hoe we deze verzamelen en hoe we die informatie gebruiken en delen. Toon hen dit privacybeleid, dat ook van toepassing is met betrekking tot hun persoonlijke informatie. We zullen de gegevens van kinderen onder de 16 jaar enkel verzamelen met de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of voogden. Onze websites/apps vereisen uitdrukkelijk dat gebruikers bevestigen dat ze ouder zijn dan 16 jaar voordat een account kan worden aangemaakt, gegevens kunnen worden verzameld of bestellingen kunnen worden verwerkt.

 

 1. WAAR HALEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE VANDAAN?

Bluefin Trading LTD verzamelt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren en uit verschillende bronnen, zoals hieronder uiteengezet:

 • De meeste van uw persoonlijke gegevens krijgen we rechtstreeks van u, bijvoorbeeld via informatie die u op onze website invoert, uit door u geplaatste bestellingen, uit correspondentie, via uw sollicitaties, inzendingen voor wedstrijden/promoties, inzendingen voor evenementen, deelname aan evenementen of promoties, uit correspondentie  of via andere interacties met ons, bijvoorbeeld wanneer u onze gebouwen bezoekt of via andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt.
 • Van andere personen die u kent en die ons mogelijk uw persoonlijke gegevens hebben gegeven, zodat we u een product kunnen sturen als geschenk.
 • Van websites, internet, social media of andere platforms, inclusief openbare informatiebronnen.
 • Van door u aangewezen derden, bijvoorbeeld eventuele financiële of juridische adviseurs.
 • Van (overheids)instanties, toezichthouders, politie, ordehandhavingsinstanties of veiligheidsdiensten.

 

 1. GEGEVENSMINIMALISATIE

Persoonsgegevens zullen geschikt, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Ons personeel zal geen Persoonsgegevens verwerken om welke reden dan ook die geen verband houden met hun taken. Wanneer Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor bepaalde doeleinden, worden ze verwijderd of geanonimiseerd, in overeenstemming met onze richtlijnen voor het bewaren van gegevens.

 

 1. OPSLAGBEPERKING

Persoonsgegevens worden niet langer in identificeerbare vorm bewaard dan nodig is. We bewaren persoonlijke gegevens die de identificatie van de betrokkene mogelijk maakt niet langer dan nodig is voor de legitieme, zakelijke doeleinden waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. We ondernemen alle redelijke stappen om Persoonsgegevens die we niet langer nodig hebben te vernietigen of uit onze systemen te verwijderen. Dit houdt in dat, indien van toepassing, derden ook worden verplicht dergelijke gegevens te verwijderen.

 

 1. ONS PERSONEEL

We zullen ervoor zorgen dat het personeel een geschikte training heeft gevolgd om hen in staat te stellen te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. We eisen van ons personeel dat ze zich houden aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming en vertrouwen.

 

 1. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus check regelmatig de laatste versie van deze verklaring. Dit Privacybeleid heeft geen voorrang op de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

 1. VEILIGHEID

Wij passen beveiligingsmaatregelen toe die tot doel hebben de door u verstrekte informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

We verwachten dat u zelf voldoende stappen onderneemt om uw eigen privacy te beschermen wanneer u informatie aan ons overdraagt, zoals geen vertrouwelijke informatie te sturen via onbeschermde e-mail, ervoor zorgen dat e-mailbijlagen beschermd zijn via een wachtwoord of versleuteld zijn, en enkel veilige verzendmethodes te gebruiken wanneer u originele documentatie naar ons opstuurt.

 

 1. COOKIES

Onze Sites gebruiken cookies (waaronder cookies om een algemeen beeld te krijgen van bezoekersgewoonten en bezoekersvolumes op Onze Site). Raadpleeg ons afzonderlijke Cookiebeleid voor meer informatie over welke cookies we gebruiken en op welke manier.

 

 1. RECHT OP INZAGE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht om te verzoeken dat wij u een kopie verstrekken van uw persoonlijke gegevens die wij bewaren, en u hebt het recht om geïnformeerd te worden over; (a) de bron van uw persoonlijke informatie; (b) de doeleinden, wettelijke redenen en verwerkingsmethoden; (c) de identiteit van de gegevensbeheerder; en (d) de entiteiten of categorieën van entiteiten aan wie uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen.

 

 1. RECHT OP AANPASSINGEN OF HET VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht om te verzoeken dat wij onjuiste persoonlijke informatie corrigeren. Het is mogelijk dat we de informatie eerst zullen verifiëren voordat we deze corrigeren.

U kunt ook verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen in de volgende beperkte omstandigheden:

 • wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; of
 • wanneer u uw toestemming heeft ingetrokken (indien de gegevensverwerking was gebaseerd op toestemming); of
 • na een succesvol recht van bezwaar of
 • waar het onrechtmatig is verwerkt; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

 

We zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om persoonlijke informatie te wissen als de verwerking van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.

 

 1. RECHT OM DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TE BEPERKEN

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, enkel wanneer:

 • de juistheid ervan wordt betwist, zodat we de juistheid ervan kunnen verifiëren; of
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u wilt niet dat deze wordt gewist; of
 • ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar u ze nog steeds nodig hebt om juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • u gebruik gemaakt hebt van het recht van bezwaar en de verificatie van dwingende redenen in afwachting is.

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens blijven gebruiken na een verzoek tot beperking:

 • als we uw toestemming hebben; of
 • om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

 

 1. RECHT OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER TE DRAGEN

U kunt ons vragen om uw persoonlijke informatie aan u te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat, of u kunt vragen om deze rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder te laten overdragen, maar in elk geval alleen wanneer:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract met u; en
 • de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

 

 1. RECHT VAN BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonlijke informatie die onze legitieme belangen als rechtsgrondslag heeft, als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze legitieme belangen. Als u bezwaar maakt, hebben we de mogelijkheid om aan te tonen dat we dwingende legitieme belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. U kunt verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan onafhankelijke derden voor direct marketing doeleinden of andere doeleinden.

Recht op het verkrijgen van een kopie van de beveiligingen inzake persoonlijke informatie, die worden gebruikt voor overdrachten buiten uw rechtsgebied.

U kunt vragen om een kopie van, of een verwijzing naar, de garanties waaronder uw persoonlijke gegevens buiten het VK worden overgedragen. Het is mogelijk dat we overeenkomsten voor gegevensoverdracht redigeren om commerciële voorwaarden te beschermen. Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. We vragen u om eventuele problemen eerst met ons proberen op te lossen, maar u heeft het recht om op elk moment contact op te nemen met uw toezichthoudende instantie.

 

 1. KLACHTEN

We hebben een Gegevensbeheerder aangesteld die verantwoordelijk is voor de naleving van de gegevensbescherming. Voor vragen, klachten of verzoeken voor meer informatie kunt u terecht bij de Data Protection Officer; Bluefin Trading Ltd, Keelham Farm, Hebden Bridge, West Yorkshire HX7 8TG. Als u daarna nog steeds ontevreden bent, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office op https://ico.org.uk

 

 1. META PIXEL & TAG MANAGERS

Wij, Bluefin SUP, waarderen de privacy en veiligheid van onze gebruikers en doen er alles aan om hun persoonlijke informatie te beschermen. Dit addendum dient om de richtlijnen en beperkingen te specificeren met betrekking tot het gebruik van metapixels en tags die op onze website zijn geplaatst door geaffilieerde ondernemingen, partners of externe entiteiten.

Wanneer een geaffilieerd bedrijf of derde partij de plaatsing van hun metapixel of Google Tag Manager op onze website aanvraagt, moeten ze zich aan de volgende voorwaarden houden:

Verbod op het verkopen of delen van gegevens: De gegevens die worden verzameld via de metapixel of tagmanager die op onze website is geplaatst, mogen niet worden gebruikt voor het verkopen, delen of bekendmaken van persoonlijke informatie van onze gebruikers aan externe partijen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Beperkte datacollectie: de gegevens die via de metapixel of tagmanager worden verzameld, moeten strikt worden beperkt tot de doeleinden die zijn gespecificeerd in onze overeenkomst met de geaffilieerde of derde partij. Elke verzameling buiten deze gespecificeerde doeleinden is ten strengste verboden.

Gegevensbeveiliging: de geaffilieerde onderneming of derde partij moet passende beveiligingsmaatregelen treffen om de via de metapixel of tagmanager verzamelde gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging.

Toestemming van de gebruiker: Als de via de metapixel of tagmanager verzamelde gegevens worden gebruikt om het gedrag of de voorkeuren van gebruikers voor gerichte reclame of andere gepersonaliseerde diensten te volgen of te analyseren, moet de uitdrukkelijke toestemming van onze gebruikers worden verkregen in overeenstemming met ons privacybeleid.

Gegevensbewaring: De gegevens die via de metapixel of tagmanager worden verzameld, mogen enkel worden bewaard voor de duur die nodig is om aan de gespecificeerde doeleinden te voldoen en moeten onmiddellijk worden verwijderd of geanonimiseerd zodra aan deze doeleinden is voldaan.

Naleving van wet- en regelgeving: de geaffilieerde onderneming of derde partij moet alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming naleven met betrekking tot de gegevens die via de metapixel- of tagmanager worden verzameld.

Kennisgeving van wijzigingen: Alle wijzigingen die worden aangebracht in de datacollectie of doeleinden van de metapixel of tagmanager moeten schriftelijk aan ons worden meegedeeld. Onze gebruikers moeten naar behoren worden geïnformeerd en de mogelijkheid krijgen om toestemming te geven of in te trekken, zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving.

Het niet naleven van de voorwaarden in dit addendum kan resulteren in de onmiddellijke verwijdering van de metapixel of tagmanager van onze website, en we behouden het recht om alle overeenkomsten met niet-conforme geaffilieerde ondernemingen of externe entiteiten te beëindigen.

Door onze website te blijven gebruiken met de aanwezigheid van de metapixel of tagmanager van een geaffilieerde onderneming, erkent u dat u de voorwaarden in dit addendum als integraal onderdeel van ons privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.